DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Metrologija

P1. Gdje se može naći spisak odobrenih tipova mjerila?

Pogledajte sajt Odobreni tipovi mjerila

P2. Šta je potrebno uraditi da bi se dobilo uvjerenje o odobrenju tipa mjerila?

Postupak odobrenja tipa mjerila određen je Pravilnikom o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila (,,Sl.list CG’’, br. 10/10).

P3. Šta je potrebno dostaviti uz zahtjev za odobrenje tipa mjerila ukoliko je za to mjerilo inostrani institut izdao uvjerenje o odobrenju tipa mjerila?

Saglasno članu 11 Pravilnika o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila (,,Sl.list CG’’, br. 10/10), za mjerilo za koje je izdato uvjerenje o odobrenju tipa mjerila od inostrane ustanove, koju je država ovlastila za poslove ispitivanja tipa mjerila, Zavod može izdati uvjerenje o odobrenju tipa mjerila priznavanjem tog uvjerenja, ako podnosilac zahtjeva uz zahtjev dostavi:
- uvjerenje o odobrenju tipa mjerila koje je izdala inostrana ustanova;
- izvještaj o ispitivanju tipa mjerila sa rezultatima ispitivanja na osnovu kojih je izdato uvjerenje;
- uzorak/uzorke mjerila;
- druge podatke o mjerilu koje Zavod zatraži.

P4. Za koja mjerila je obavezno odobrenje tipa?

Mjerila za koja je propisana obaveza odobrenja tipa mjerila određena su Uredbom o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila ("Sl.list CG", br. 81/09).

P5. Gdje se obavlja kalibracija mjerila i etalona?

Zavod za metrologiju obavlja kalibraciju mjerila i etalona u svojim laboratorijama uz proračun mjerne nesigurnosti u skladu sa usvojenim procedurama o kalibraciji.
Kalibracija vaga sa neautomatskim funkcionsisanjem se obavlja na mjestu ugradnje, odnosno korišćenja mjerila.

P6. Gdje se mogu naći rokovi za kalibraciju etalona koji se koriste za ovjeravanje zakonskih mjerila?

Rokovi kalibracije etalona koji se koriste za ovjeravanje zakonskih mjerila propisani su Pravilnikom o rokovima za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila ("Sl. list CG" br. 33/11).

P7. Šta je ovjeravanje mjerila?

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje mjerila, pri čemu se konstatuje da je mjerilo usaglašeno sa propisanim zahtjevima.
Ostali detalji navedeni su u Pravilniku o načinu utvrđivanja metroloških zahtjeva za zakonska mjerila ("Službeni list CG", br. 04/10).

P8. Kolika je visina naknade za pokriće troškova za ovjeravanje mjerila?

Visina i način plaćanja naknada za pokriće troškova iz oblasti metrologije, između ostalog i za ovjeravanje mjerila, propisani su u Uredbi o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije ("Službeni list CG", br. 73/10).

P9. Kako znati da je mjerilo ovjereno, odnosno da je izvršena zakonska obaveza u vezi mjerila?

Dokaz da mjerilo ispunjava propisane metrološke zahtjeve, odnosno da je nad njim sprovedena zakonska procedura, jeste državni žig koji se postavlja na mjerilu. Postoji više vrsta i načina postavljanja žiga, a na sva mjerila na koja fizički može da se postavi, na vidno mjesto (na displeju ili pored) postavlja se žig u obliku naljepnice, elipsastog oblika, koji ima serijski broj od 5 cifara, i zadnje dvije cifre gorine u kojoj je mjerilo ovjereno, ili žig naljepnica koji ima i mjesečnu podjelu na rubu.
Više detalja o žigovima dato je u Pravilniku o vrstama, oblicima i načinu postavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri ovjeravanju mjerila kao i bližem obliku i sadržaju uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa mjerila ("Službeni list CG", br. 80/09).

P10. Da li žigosano mjerilo mora imati i uvjerenje o ovjeravanju i kada prestaje da važi to uvjerenje?

Kao dokaz usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima, na mjerilu se postavlja žig, a ukoliko stranka traži da se i pored žiga za to mjerilo izda i uvjerenje o ovjeravanju, onda se ono izdaje. Uvjerenje se izdaje i za mjerila na koja nema mjesta za postavljanje žiga.
Uvjerenje o ovjeravanju mjerila prestaje da važi, ako je:
- istekao rok na koji je mjerilo ovjereno;
- na mjerilu izvršena izmjena koja može uticati na njegove metrološke karakteristike;
- mjerilo oštećeno toliko da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za ovjeravanje;
- žig uništen, uklonjen, promijenjen ili na bilo koji drugi način oštećen;
- mjerilo izgubilo potrebna metrološka svojstva i ako žig kojim je ovjereno nije oštećen;
- mjerilu promijenjeno mjesto ugradnje.