DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Dragocjeni metali

P1. Šta su dragocjeni metali?

Dragocejni metali su platina, zlato, paladijum i srebro, od njih se izrađuju predmeti od dragocjenih metala. Za izradu predmeta koriste se legure od dragocjenih metala s ciljem da se poboljšaju mehaničke osobine metala sa kojima se legiraju.
Tako se predmeti od zlata ne izrađuju od čistog zlata jer bi bili podložni habanju i naročito skupi imajići u vidu cijenu zlata na tržištu.

P2. Šta je stepen finoće?

Shodno članu 4 stav 4 Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list CG", br. 40/10), stepen finoće je minimalni maseni udio dragocjenog metala u ukupnoj masi predmeta propisan ovim Zakonom.

P3. Pri podnošenju zahtjeva za određivanje znaka proizvođača, šta je potrebno dostaviti?

Uz zahtjev za određivanje znaka proizvođača potrebno je priložiti:
- Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 € na žiro račun 832-3161-26 – Republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni list RCG" br. 55/03);
- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, kojim se privredno društvo ili preduzetnik registracije za obavljanje djelatnosti proizvodnje predmeta od dragocjenih metala;
- Rješenje o registraciji kojim se privredno društvo ili preduzetnik upisuje u registar poreskih obveznika Crne Gore;
- Tehničku dokumentaciju, sa zahtijevanim prilozima, popunjenu i ovjerenu od strane odgovorne osobe.

P4. Pri podnošenju zahtjeva za određivanje znaka uvoznika, šta je potrebno dostaviti?

Uz zahtjev za određivanje znaka uvoznika potrebno je priložiti:
- Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 € na žiro račun 832-3161-26 – Republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni list RCG" br. 55/03);
- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, kojim se privredno društvo ili preduzetnik registracije za obavljanje djelatnosti uvoza predmeta od dragocjenih metala;
- Rješenje o registraciji kojim se privredno društvo ili preduzetnik upisuje u registar poreskih obveznika Crne Gore;

P5. Koji predmeti od dragocjenih metala ne poliježu obaveznom žigosanju?

Shodno članu 2 stav 3 tačka 1 Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list CG" br. 40/10) obaveznom ispitivanju i žigosanju ne podliježu predmeti od zlata sa masom manjom od 1 g i predmeti od srebra sa masom manjom od 3 g.

P6. Kako predmete od dragocjenih metala propisno označiti?

Shodno članu 9 stav 1 i članu 10 Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list CG", br. 40/10) proizvođač je dužan označiti predmete svojim znakom proizvođača i oznakom finoće, dok je uvoznik dužan obezbijediti označavanje predmeta od dragocjenih metala znakom uvoznika i oznakom finoće.

P7. Da li Zavod za metrologiju vrši procjenu vrijednosti dragog kamenja?

Ne.