DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Učešće na BIO – ICT komercijalnim prezentacijama

Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, u okviru komercijalnih prezentacija održanih u okviru „Otvorenih dana“ Centra izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICT, prvi put je van laboratorija predstavio državne etalone kao i opremu koja se koristi u nacionalnim kalibracionim laboratorijama.

bioict2

Posjetioci BIO-ICT komercijalnih prezentacija imali su priliku da vide državne etalone koji se ostvaruju, čuvaju, uspostavljaju i održavaju u nacionalnim kalibracionim laboratorijama za oblast metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, zapremine, električnih veličina, vremena i frekvencije.

Predstavljeni su sljedeći etaloni:
• Garniture tegova klase tačnosti E1 od 1 mg do 10 kg;
• Planparalelne granične mjere;
• Standardni Platinski Otpornički Termometar za temperature od -80 °C do 650 °C i Termoelement za temperature preko 650 °C;
• Etalon pritiska za pregled manometara;
• Etalon prelivne pipete nazivnih zapremina 5 l i 10 l;
• Etalon otpornosti.

Prikazane su i slike državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocjenih metala kao i javne evidencije otisaka znakova proizvođača odnosno uvoznika koji se čuvaju i primjenjuju u Laboratoriji za ispitivanja predmeta od dragocjenih metala.

Osim toga prikazan je i dio opreme, koja se osim u laboratorijama Zavoda za metrologiju, koristiti i za kalibraciju uređaja na mjestu njihove primjene.

Zavod za metrologiju potpisao je 19. aprila 2017. sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom koji podrazumjeva zajedničku realizaciju projekata i istraživačkih aktivnosti. Potpisivanje tog sporazuma omogućava Zavodu za metrologiju uključivanje u procese primjene naprednih tehnologija koje sprovodi Centar izvrsnosti u bioinformatici BIO ICT. Saradnja Zavoda za metrologiju i BIO ICT Centra odnosi se na unaprjeđenje naučnoistraživačkih kapaciteta u primjeni IoT tehnologije. To se prije svega odnosi na kalibraciju senzora u realnom vremenu na mjestu gdje se i koriste što omogućava uklanjanje jedne od ključnih barijera za njihovu komercijalnu upotrebu.

bioict1

bioict3

bioict4

bioict5

BIO-ICT „Otvoreni dani“ održavaju se od 26. do 28. aprila 2017. u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta Crne Gore. Tokom „Otvorenih dana“ prezentovana su naučna i komercijalna dostignuća BIO-ICT Centra, kao i njihovih poslovnih partnera: Zavoda za metrologiju, Centra za ekotoksikološka ispitivanja i kompanije Amplitudo.