DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Jedinice izvan SI

JEDINICE PRIHVAĆENE ZBOG NJIHOVE ŠIROKE UPOTREBE:

Veličina
Jedinica
Oznaka
U jedinicama SI
vrijeme
minut
čas
dan
min
h
d
1 min=60 s
1 h = 60 min = 3600 s
1 d = 24 h
ugao u ravni
stepen
minut
sekund
gon
°
’’
gon
1°=/180) rad
1’=(1/60) °=/10800) rad
1”=(1/60)’=/648000) rad
1 gon=/200) rad
zapremina
litar
l, L
1l=1 dm3=10-3 m3
masa
tona
t
1 t=103 kg
pritisak gasa, tečnosti
bar
bar
1 bar=105 Pa

JEDINICE KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U OKVIRU SPECIFIČNIH OBLASTI

Veličina
Jedinica
Oznaka
U jedinicama SI
dužina
morska milja
 
1 morska milja=1852 m
brzina
čvor
 
1 morska milja na čas=(1852/3600) m/s
masa
karat
 
1 karat=2·10-4 kg=200 mg
linearna gustina
tex
tex
1 tex=10-6 kg/m=1 mg/m
jačina optičkih sprava
dioptrija
 
1 dioptrija=1 m-1
pritisak tečnosti u ljudskom tijelu
milimetar živinog stuba
mm Hg
1 mm Hg=133 322 Pa
površina
ar
a
1 a=100 m2
površina
hektar
ha
1 ha=104 m2
pritisak
bar
bar
1 bar=100 kPa=105 Pa
dužina
angstrem
Å
1 Å=0.1 nm=10-10 m
poprečni presjek
barn
b
1 b=10-28 m2

JEDINICE KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U OKVIRU SPECIFIČNIH OBLASTI A ČIJE SU VRIJEDNOSTI EKSPERIMENTALNO ODREĐENE

Kombinovana nesigurnost (faktor obuhvata k=1) na poslednje dvije cifre broja data je u zagradi.
Veličina
Jedinica
Oznaka
Definicija
U jedinicama SI
energija
elektronvolt
eV
1 eV je kinetička energija elektrona po prelasku potencijalne razlike od 1 V u vakuumu
1 eV=1,602 177 33 (49)·10-19J
masa
jedinica atomske mase
u
1 u jednak je 1/12 mase mirovanja neutralnog atoma izotopa ugljenika 12C u osnovnom stanju
1 u=1,660 540 2 (10)·10-27 kg 
dužina
astronomska jedinica
ua
 
1 ua=1,495 978 706 91 (30)·1011m