DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Pravila i preporuke

Pravila za pisanje prefiksa:

1. Prefiksi se odnose isključivo na stepene broja 10 (a ne nekog drugog - npr. broja 2).

Primjer: Jedan kilobit predstavlja 1000 bita a ne 1024 bita.

2. Prefiksi se pišu bez razmaka ispred oznake jedinice.

Primjer: Centimetar se piše kao cm a ne c m.

3. Kombinovani prefiksi se ne upotrebljavaju.

Primjer: 10-6 kg se piše kao 1 mg a ne 1 µ kg.

4. Prefiks se ne može pisati samostalno.

Primjer: 109/m3 se ne smije pisati kao G/m3.

Pravila za pisanje naziva i oznaka jedinica SI:

1. Oznake jedinica se pišu malim slovima, ali je prvo slovo oznake jedinice veliko slovo ukoliko:

    1. naziv jedinice predstavlja ime ličnosti, ili
    2. rečenica počinje oznakom jedinice.

Primjer: Jedinica kelvin se piše oznakom K.

2. Oznake jedinica se ne mijenjaju u množini - (“s” se ne dodaje - važi za engleski jezik).

3. Oznake jedinica se nikada ne pišu sa tačkom poslije oznake, osim ukoliko je oznaka na kraju rečenice.

4. Jedinice dobijene množenjem nekoliko jedinica pišu se sa povišenom tačkom između ili sa razmakom.

Primjer: N·m ili N m.

5. Jedinice dobijene dijeljenjem jedne jedinice drugom pišu se sa kosom crtom između ili sa negativnim eksponentom.

Primjer: m/s ili m·s-1.

6. Kombinovane jedinice pišu se najviše sa jednom kosom crtom između. Dozvoljena je upotreba zagrada ili negativnih eksponenata za složene kombinovane jedinice.

Primjer: m/s2 ili m·s-2 ali ne i m/s/s

Primjer: m·kg/(s3·A) ili m·kg·s-3·A-1 ali ne i m·kg/s3/A niti m·kg/s3·A.

7. Oznake jedinica pišu se sa razmakom poslije brojne vrijednosti veličine.

Primjer: 5 kg a ne 5kg.

8. Oznake jedinica se ne smiju miješati sa nazivima jedinica.

Pisanje brojnih vrijednosti:

1. Kod pisanja brojnih vrijednosti razdvajaju se grupe od po tri cifre kako sa desne tako i sa lijeve strane decimalnog zareza (15 739,012 53). Kod četvorocifrenih brojeva ovaj razmak se može izostaviti. Zarez se ne koristi za razdvajanje hiljada.

2. Matematičke operacije se mogu primjenjivati samo na oznake jedinica (kg/m3) a ne i na njihove nazive (kilogram/kubni metar).

3. Pri pisanju mora da bude nedvosmisleno jasno na koju brojnu vrijednost se odnosi oznaka jedinice i koja se matematička operacija primjenjuje na vrijednost fizičke veličine.

Primjer: 35 cm x 48 cm a ne 35 x 48 cm.

Primjer:100 g ± 2 g a ne 100 ± 2 g.