DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Nacionalni propisi u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala

Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala

Podzakonska akta: 

  • Odluka o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala  
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i dimenzijama znaka proizvođača predmeta od dragocjenih metala i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala 
  • Pravilnik o sadržaju, obliku i dimenzijama državnog žiga i sadržini i obliku 
  • Pravilnik o bližim uslovima koji u pogledu izrade i sastava moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih metala 
  • Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala i opremi za ispitivanje  
  • Pravilnik o uslovima za proizvodnju predmeta od dragocjenih metala u pogledu opreme i radnih prostorija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova