DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

EURAMET TC-M, mart 2013 (Cavtat, Hrvatska)

Od 20. do 22. marta 2013. održan je sastanak EURAMET TC-M stručne grupe za masu i srodne veličine (Mass and Related Quantities) u Cavtatu, čiji je organizator i domaćin bio Hrvatski mjeriteljski institut. Sastanak je započeo predstavljanjem HMI-a i virtualnom posjetom nacionalnim kalibracionim laboratorijima za masu i gustinu, silu i pritisak. 

Tokom dva dana sastanka održani su sastanci podkomiiteta za gustinu i viskoznost, pritisak, masu i silu. 

Sastanku su u ime Zavoda za metrologiju prisustvovali Goran Vukoslavović - pomoćnik direktora i Mirjana Mihailović – rukovodilac laboratorije za zapreminu.