DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Metarska konvencija

U Parizu je 1875. godine održana diplomatska konferencija o metru, gdje je 17 država potpisalo ugovor nazvan „Konvencija o metru". Potpisnice su odlučile da osnuju i finansiraju stalni naučni institut: Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM - Bureau International des Poids et Mesures).

BIPM ima za zadatak da obezbijedi svjetsko jedinstvo mjera, da uspostavlja i čuva međunarodne etalone, da vrši poređenja nacionalnih i međunarodnih etalona, da osigurava koordinaciju u metodama mjerenja i da vrši i koordinira istraživanja u vezi sa fizičkim konstantama koje imaju udjela u ostvarivanju etalona.

Svake četvrte godine na Generalnoj konferenciji za tegove i mjere, CGPM, se raspravlja i razmatraju aktivnosti koje obavljaju nacionalni metrološki instituti i BIPM. CGPM bira 18 predstavnika za Međunarodni komitet za tegove i mjere, CIPM, koji se sastaje svake godine. CIPM nadgleda BIPM u ime CGPM-a i sarađuje sa drugim međunarodnim metrološkim organizacijama.

CGPM bira 18 predstavnika za Međunarodni komitet za tegove i mjere, CIPM, koji se sastaje svake godine. CIPM nadgleda BIPM u ime CGPM-a i sarađuje sa drugim međunarodnim metrološkim organizacijama.

Zavod za metrologiju je postao pridruženi član CGPM-a 1. avgusta 2011. godine.

Zavod za metrologiju je potpisao 19. oktobra 2011. godine CIPM MRA, Aranžman o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uvjerenja o kalibraciji i mjerenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti.