DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

CGPM

25. sjednica Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM)

Crna Gora je pridruženi član Generalne Konferencije za tegove i mjere (CGPM) od 1. avgusta 2011. godine. Direktorica Zavoda za metrologiju prof. dr Vanja Asanović i pomoćnik direktorice, Goran Vukoslavović prisustvovali su 25. Sjednici Generalne konferencije za tegove i mjere, koja je održana u Versaju od 18. do 20. novembra 2014. godine.

 AV CGPM      GV CGPM

Na Sjednici su razmotrena sljedeća dokumenta:

  • Izvještaj direktora Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a).
  • Izvještaji predsjedavajućih radnih grupa za oblast mase i srodnih veličina, dužine, termometrije, akustike, ultrazvuka i vibracija, elektriciteta i magnetizma, fotometrije i radiometrije, hemije i biologije, jonizujućeg zračenja, vremena i frekvencije, kao i jedinica SI sistema.
  • Strategija razvoja Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a), program rada za period 2016 – 2019. godina, kao i ostala značajna pitanja za funkcionisanje Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a).
  • Izvještaj o saradnji sa međunarodnim organizacijama, kao i Izvještaj Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), Izvještaj Međunarodne saradnje u oblasti akreditacije laboratorija (ILAC) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).
  • Izvještaj Radne grupe o stabilnim i tačnim mjerenjima za određivanje uzroka globalnih klimatskih promjena.
  • Izvještaj radne grupe o bezbjednosti hrane i trgovini.

Posebna pažnja je posvećena istraživanjima koja treba da imaju za rezultat redefinisanje osnovnih jedinica SI sistema, a organizovana je i radna grupa za utvrđivanje neophodnih sredstava za donaciju Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM-u).

Na 25. Sjednici Generalne Konferencije za tegove i mjere (CGPM) izvršen je i izbor novih članova Međunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM), čija je osnovna uloga promovisanje uniformne upotrebe mjernih jedinica u svijetu. Dio Sjednice je bio posvećen i analizi uloge CIPM MRA odnosno CIPM Aranžmana o međusobnom priznavanju, u razvoju metroloških institucija.

U sklopu pripremnih aktivnosti za 25. Sjednicu Generalne konferencije za tegove i mjere, 17. novembra 2014. godine, organizovana je posjeta laboratorijama Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a), koja je omogućila uvid u realizaciju važnih svjetskih projekata u oblasti metrologije u cilju redefinisanja osnovnih jedinica SI sistema.

Učešće na 25. Sjednici Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM)bilo je veoma značajno sa stanovišta razmatranja važnih pitanja za razvoj metrologije na međunarodnom nivou, u cilju planiranja aktivnosti koje u narednom periodu treba da realizuje Zavod za metrologiju. Pored deklarisanja mjernih  mogućnosti kalibracije i mjerenja (CMC) Zavoda za metrologiju u narednom periodu, treba naglasiti i planiranje angažovanja metrologa iz Zavoda u programima Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a), u mjeri kojoj to dozvoljava pridruženo članstvo Generalnoj konferenciji za tegove i mjere (CGPM).

CGPM-2014-11