DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Mjerne jedinice

 

Osnovna ideja iz koje je ponikao metrički sistem - sistem jedinica zasnovan na metru i kilogramu - nastala je za vrijeme francuske revolucije kada su napravljena prva dva referentna etalona - za metar i kilogram, načinjena od platine, a zatim smještena u Francuski narodni arhiv u Parizu 1799. godine - po čemu su kasnije postali poznati pod nazivima arhivski metar i arhivski kilogram. Francuska narodna skupština je potom naložila Francuskoj akademiji nauka da izradi jedan novi sistem jedinica koji bi se upotrebljavao u cijelom svijetu, a 1946. godine, države članice Metarske konvencije prihvatile su MKSA (metarkilogramsekundamper) sistem. 1954. godine MKSA sistem je proširen uključivanjem kelvina i kandele. Tada je sistem definitivno dobio naziv Međunarodni sistem jedinica, SI, (le Systeme International d’Unités). Međunarodni sistem jedinica SI uspostavljen je 1960. godine na 11. generalnoj konferenciji za tegove i mjere (CGPM - Conférence Générale des Poids et Mesures).

"Međunarodni sistem jedinica, SI, je koherentni sistem jedinica koji je usvojila i preporučila Generalna konferencija za tegove i mjere (CGPM).“

Na 14. CGPM iz 1971. god. SI je ponovo proširen dodavanjem mola kao osnovne jedinice za količinu supstancije. Sada SI sistem čine sedam osnovnih jedinica, koje zajedno sa izvedenim jedinicama predstavljaju koherentan sistem jedinica. Takođe, i zbog široko rasprostranjene upotrebe ili zbog upotrebe u specifičnim oblastima primjene, prihvaćena je upotreba i jedinica van SI.

OSNOVNE JEDINICE SI:

Veličina
Osnovna jedinica
Oznaka
Definicija
dužina
metar
m
masa
kilogram
kg
vrijeme
sekunda
s
električna struja
amper
A
termodinamička temperatura
kelvin
K
količina supstance
mol
mol
jačina svjetlosti
kandela
c d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGPM je usvojila i preporučila niz prefiksa i njihovih oznaka.

 

Faktor
Naziv prefiksa
Oznaka
Faktor
Naziv prefiksa
Oznaka
101
deka
da
10-1
deci
d
102
hekto
h
10-2
centi
c
103
kilo
k
10-3
mili
m
106
mega
M
10-6
mikro
µ
109
giga
G
10-9
nano
n
1012
tera
T
10-12
piko
p
1015
peta
P
10-15
femto
f
1018
eksa
E
10-18
ato
a
1021
zeta
Z
10-21
zepto
z
1024
jota
Y
10-24
jokto
y