DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Poziv za medije BIO-ICT

Centar izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICT, u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta Crne Gore, organizuje „Otvorene dane“ tokom kojih će biti prezentovana naučna i komercijalna dostignuća BIO-ICT Centra, kao i njihovih poslovnih partnera: Zavoda za metrologiju, Centra za ekotoksikološka ispitivanja i kompanije Amplitudo.

bioict

Pozivamo Vas da od 26. do 28. aprila 2017. u Sportskom i kulturnom centru Univerziteta Crne Gore u Podgorici ispratite sljedeće aktivnosti:

BIO-ICT NAUČNI REZULTATI 26. april (11:00 – 13:00)
Uvodno izlaganje: prof. dr Igor Radusinović, direktor BIO-ICT Centra izvrsnosti
Naučne prezentacije:

o Mjerenja vlažnosti tkiva biljke i primjena u pametnom navodnjavanju obradivih površina – prof. dr Nikša Tadić
o Upotreba Landsat8 satelita u cilju procjene eutrofikacije Bokokotorskog zaliva – prof. dr Slobodan Đukanović
o Softverski-definisane bežične senzorske mreže – prof. dr Igor Radusinović

BIO-ICT KOMERCIJALNE PREZENTACIJE 27. april (12:00 -15:00)
Uvodno izlaganje: profesor Radmila Vojvodić, rektor Univerziteta Crne Gore
BIO-ICT komercijalna dostignuća: dr Miomir Jovanović, dekan Biotehničkog fakulteta

Komercijalne prezentacije:
o BIO-ICT komercijalni proizvodi: Pametna bova, Pametno navodnjavanje, LiveGate, SharpEye, BioPortal.me
o Amplitudo, kompanija za razvoj i distribuciju softvera, implementaciju ICT rješenja
o Zavod za metrologiju, nacionalni metrološki institut
o CETI, Centar za ekotoksikološka ispitivanja

INTERAKTIVNA RADIONICA SA STUDENTIMA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA 28. april (12:00 – 17:00)
Uvodno izlaganje: profesor dr Zoran Veljović, dekan Elektrotehničkog fakulteta
*Detaljna agenda o svim aktivnosti je u dodatku

Zavod za metrologiju u okviru „Otvorenih dana BIO-ICT“ predstaviće 27. aprila, tokom komercijalnih prezentacija, državne etalone i opremu koja se koristi u nacionalnim kalibracionim laboratorijama za oblast metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, zapremine, vremena i frekvencije. Biće prikazan i dio opreme iz Laboratorije za električne veličine i Laboratorije za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala.

Podsjećamo da su Zavod za metrologiju i Elektrotehnički fakultet, koji sa nekoliko partnerskih institucija sprovodi naučno-istraživački projekat pod nazivom „Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT“, 19. aprila 2017. potpisali sporazum o saradnji koji omogućava zajedničku realizaciju projekata, istraživačih aktivnosti i razmjene tehničkih podataka i informacija.

Projekat „Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT“ podrazumjeva primjenu novih rješenja zasnovanih na informaciono-komunikacionim tehnologijama u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori u oblasti proizvodnje visoko kvalitetne hrane i ekološkog monitoringa.

Zavod za metrologiju saradnjom sa BIO-ICT Centrom izvrsnosti izgrađuje svoje naučno-istraživačke kapacitete potrebne za buduće izazove u primjeni Internet of Things (IoT) tehnologije. Kalibracija senzora u realnom vremenu na mjestu njihove implementacije, koju obavlja Zavod za metrologiju, jedan je od najznačajnih ciljeva saradnje, jer se time uklanja ključna barijera za njihovu komercijalnu upotrebu.

Pretpostavlja se da će do 2020. u svijetu biti implemetirane na desetine milijardi IoT uređaja koje će generisati nekoliko hiljada milijardi eura prihoda, što će imati uticaj i na Crnu Goru.