DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Služba za opšte poslove, finansije i informacioni sistem

U Službi za opšte poslove, finansije i informacioni sistem vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu pojedinačnih akata o ostvarenju prava iz radnih odnosa zaposlenih; sprovođenje postupka raspoređivanja službenika i namještenika u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda; izradu svih vrsta ugovora; davanje podataka direktoru Zavoda radi ocjenjivanja i napredovanja službenika i namještenika; sprovođenje disciplinskog postupka; sprovođenje postupka po zahtjevima službenika i namještenika po osnovu prava iz radnog odnosa; sprovođenje postupka prijavljivanja i odjavljivanja službenika i namještenika kod nadležnih ustanova povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa; pripremanje i dostavljanje statističkih i drugih podataka na zahtjev nadležnih organa; izdavanje potvrda i drugih isprava iz radnog odnosa, naknada i drugih primanja službenika i namještenika; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; vođenje personalne evidencije; pripremanje odgovora na tužbe, žalbe i druge podneske za sudove i druge pravosudne organe u sporovima iz oblasti radnih odnosa kao i u drugim sporovima; pripremanje odgovora na zahtjeve podnosioca zahtjeva za odobrenje tipa mjerila, kalibraciju mjerila i etalona, ovjeravanje mjerila, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, donošenje rješenja o znaku proizvođača odnosno znaku uvoznika predmeta od dragocjenih metala; pripremu stručne osnove za izradu propisa kojima se utvrđuje visina naknada za usluge iz nadležnosti Zavoda; pripremu stručne osnove za izradu propisa iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala; izradu pravnih akata Zavoda; pripremu i sprovođenje plana integriteta i mjera za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije; postupanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; posredovanje po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu; saradnju sa nevladinim organizacijama; druge organizaciono-pravne, materijalno-finansijske poslove; pripremu izvršenja predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; namjensko korišćenje sredstava predviđenih budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; blagajničko poslovanje; nabavku kancelarijske i druge opreme; javne nabavke; usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; održavanje dobrih odnosa s javnošću i podizanje ukupnih poslovnih efekata; pružanje tehničke pomoći u pripremi informaciono-dokumentacionih materijala, publikacija, brošura i dr.; izradu marketinških materijala; tehničku pripremu publikacija, stručne i priručne literature (katalozi, priručnici, knjige, brošure); unapređivanje i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u Zavodu; administraciju lokalne mreže, spoljnih komunikacija i interneta; razvoj i ažuriranje web site-a Zavoda; primarno održavanje LAN-a, komunikacija i aplikativnih softvera; uvođenje instalaciju i reinstalaciju sistemskog i mrežnog softvera, programskih sistema i baza podataka; bezbjednost i zaštitu informacionog sistema Zavoda; vrše se i drugi poslovi u skladu sa propisima.

KONTAKT

Načelnica službe:

Zdenka Popović
tel: +382 20 601 360
      +382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Zavod za metrologiju
           Služba za opšte poslove, finansije i informacioni sistem
           Kralja Nikole 2
           81000 Podgorica
           Crna Gora