DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Odobrenje tipa mjerila

Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila je isprava ili dokument koji se izdaje na osnovu prethodnog ispitivanja, kojim se potvrđuje da je tip mjerila usklađen sa propisanim metrološkim zahtjevima i da je mjerilo podesno za upotrebu u određenom vremenskom periodu. 

Vrste mjerila koja podliježu obaveznom odobrenju tipa mjerila određene su Uredbom o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila ("Sl.list CG", br. 81/09, od 08.12.2009). 
Postupak odobrenja tipa mjerila određen je Pravilnikom o bližem postupku i  načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila ("Sl.list CG", br. 10/10).

Ukoliko Zavod utvrdi da određeni tip mjerila ne zadovoljava propisane tehničke i metrološke zahtjeve, donosi rješenje kojim odbija odobrenje tipa mjerila.

Ispitivanje tipa mjerila vrši Zavod za metrologiju na zahtjev domaćeg proizvođača ili uvoznika mjerila, odnosno zastupnika inostranog preduzeća koji prodaje mjerila sa konsignacionog skladišta.  

Ispitivanje tipa mjerila vrši se u prostorijama Zavoda. Ukoliko ne postoje uslovi za ispitivanje tipa mjerila u Zavodu, Zavod može na osnovu ugovora, ispitivanja izvršiti na drugom mjestu u saradnji sa nacionalnim metrološkim institutima ili inostranim laboratorijama koje imaju ovlašćenje za sprovođenje postupka ispitivanja tipa mjerila.

Za mjerilo za koje je izdato uvjerenje o odobrenju tipa mjerila od inostrane ustanove, koju je država ovlastila za poslove ispitivanja tipa mjerila, Zavod može izdati uvjerenje o odobrenju tipa mjerila priznavanjem tog uvjerenja, ako podnosilac zahtjeva uz zahtjev dostavi:

  • uvjerenje o odobrenju tipa mjerila koje je izdala inostrana ustanova;
  • izvještaj o ispitivanju tipa mjerila sa rezultatima ispitivanja na osnovu kojih je izdato uvjerenje;
  • uzorak/uzorke mjerila;
  • druge podatke o mjerilu koje Zavod zatraži.