DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Ovjeravanje mjerila


Uvjerenje o ovjeravanju mjerila

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje, odnosno izdavanje uvjerenja o ovjeravanju mjerila, pri čemu se konstatuje i potvrđuje da je mjerilo usklađeno sa propisanim metrološkim zahtjevima.

Ovjeravanje mjerila je pravno uređeno Zakonom o metrologiji (,,Službeni list CG’’, broj 79/08) i pratećim podzakonskim propisima.

Na osnovu Uredbe o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila(,,Službeni list CG'' broj 81/09), zakonska mjerila su podijeljena prema oblastima u kojima se upotrebljavaju.

Uredbom je propisano za koja zakonska mjerila je obavezno odobrenje tipa, a način i postupak odobrenja tipa mjerila definisan je u Pravilniku o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila(,,Službeni list CG’’ broj 10/10). Ako je uredbom  propisano da je za neko mjerilo obavezno odobrenje tipa, to mjerilo ne može biti ovjereno ukoliko za njega nije izdato odobrenje tipa mjerila.

Ovjeravanje mjerila može biti prvo, redovno i vanredno, a vrši se na osnovu zahtjeva. Obrazac zahtjeva za ovjeravanje mjerila može da se dobije u Zavodu za metrologiju ili na Web stranici Zavoda. 

Prvom ovjeravanju podliježu nova mjerila, kao i mjerila koja nijesu ranije ovjeravana. Zahtjev za prvo ovjeravanje podnosi domaći proizvođač, uvoznik, zastupnik stranog proizvođača i fizičko lice.

Redovno ovjeravanje mjerila je ovjeravanje koje se sprovodi periodično, u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu mjerila (od jedne do dvanaest godina).  Zahtjev za redovno ovjeravanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik mjerila. Za redovno ovjeravanje brojila električne energije, vodomjera, gasomjera, korektora i mjerila toplotne energije, odgovorna su lica koja prodaju električnu energiju, vodu, gas i toplotnu energiju.

Vanredno ovjeravanje mjerila se sprovodi nakon prepravke mjerila,  popravke mjerila ili ako redovno ovjeravanje nije izvršeno u propisanom roku. Zahtjev za vanredno ovjeravanje podnosi lice koje je izvršilo popravku ili prepravku mjerila. 

Način na koji se vrši ovjeravanje mjerila definisan je u Pravilniku o načinu utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahtjeva za zakonska mjerila (,,Službeni list CG’’ broj 4/10).

Na primjer, rokovi redovnog ovjeravanja mjerila koja se najčešće upotrebljavaju su sljedeći:

 • taksimetri, 1 godina;
 • sprave za tečna goriva i tečni naftni gas, 1 godina;
 • vage sa neautomatskim funkcionisanjem opsega do 9 000 kg, 2 godine;
 • vage sa automatskim funkcionisanjem opsega preko 9 000 kg, 1 godina;
 • vodomjeri, 5 godina;
 • brojila električne energije za indirektan priključak, 5 godina;
 • brojila električne energije za direktan priključak, 12 godina.

Rokovi redovnog ovjeravanja  pojedinih zakonskih mjerila propisani su Pravilnikom o rokovima redovnog ovjeravanja zakonskih mjerila (,,Službeni list CG’’ broj 86/09). 

Ovjeravanje mjerila vrši Zavod za metrologiju, odnosno ovlašćena lica za ovjeravanje određenih vrsta mjerila. Za sada ne postoje ovlašćena lica za ovjeravanje određenih vrsta mjerila.

Zavod za metrologiju izdaje i uvjerenja o ovjeravanju mjerila, ukoliko podnosilac zahtjeva to traži, koje važi onoliko koliko i važi žig koji je prilikom ovjeravanja postavljen na mjerilo. 

Uvjerenje o ovjeravanju mjerila prestaje da važi, ako je:

 1. istekao rok na koji je mjerilo ovjereno;
 2. na mjerilu izvršena izmjena koja može uticati na njegove metrološke karakteristike;
 3. mjerilo oštećeno toliko da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za ovjeravanje;
 4. žig uništen, uklonjen, promijenjen ili na bilo koji drugi način oštećen;
 5. mjerilo izgubilo potrebna metrološka svojstva i ako žig kojim je ovjereno nije oštećen;
 6. mjerilu promijenjeno mjesto ugradnje. 

U slučaju sumnje u ispravnost zakonskog mjerila, zainteresovano lice može tražiti od Zavoda vanredni pregled mjerila i izdavanje izvještaja o pregledu. Troškovi vanrednog pregleda zakonskog mjerila padaju na teret podnosioca zahtjeva, ako ovjereno zakonsko mjerilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahtjeve. Troškovi vanrednog pregleda zakonskog mjerila padaju na teret lica koje je odgovorno za redovno ovjeravanje mjerila, ako mjerilo ne zadovoljava propisane metrološke zahtjeve. Postupak vanrednog pregleda zakonskih mjerila u upotrebi definisan je u Pravilniku o vanrednom pregledu zakonskih mjerila u upotrebi(,,Službeni list CG’’ broj 19/11), a vrši se na osnovu zahtjeva. Obrazac zahtjeva za vanredni pregled zakonskih  mjerila u upotrebi može da se dobije u Zavodu za metrologiju ili na Web stranici Zavoda. 

Vrste, oblici i način postavljanja žigova koji se koriste prilikom ovjeravanja mjerila, oblik i sadržaj uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa mjerila, propisani su u Pravilniku o vrstama, oblicima i načinu postavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri ovjeravanju mjerila kao i bližem obliku i sadržaju uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa mjerila (,,Službeni list CG’’ broj 80/09). 

Visina i način plaćanja naknada za pokriće troškova iz oblasti metrologije, između ostalog i za ovjeravanje mjerila, propisani su u Uredbi o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije (,,Službeni list CG’’ broj 73/10).

U metrološkom sistemu zakonske metrologije u Crnoj Gori, značajnu ulogu imaju ovlašćena lica za pripremu određene vrste mjerila za ovjeravanje. Za sada ne postoje ovlašćena lica za obavljanje poslova nacionalne kalibracione laboratorije i ovlašćena lica za ovjeravanje određenih vrsta zakonskih mjerila. Rješenje o ovlašćivanju za pripremu mjerila za ovjeravanje, izdaje Ministarstvo ekonomije, na osnovu stručnog mišljenja Zavoda o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu opreme prostora i kadra. 

Ovlašćena lica za pripremu mjerila za ovjeravanje, ukolika je to propisano pravilnikom o uslovima koje moraju ispuniti, mogu prilikom pripreme mjerila ukloniti državni žig koji je postavljen na mjerilu (osim za sprave za tečna goriva i tečni naftni gas i mjerne sisteme za tečnosti koje nijesu voda), kako bi mjerilo mogli pripremiti u pogledu ispravnosti i metroloških karakteristika. Ovjeravanje, odnosno postavljanje žiga na mjerilo  vrši isključivo ovlašćeni službenik Zavoda za metrologiju.